Wejdź

Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

W końcowej części artykułu znajdziesz wypowiedzi czterech kursantów ale zacznijmy od początku…

      System zarządzania warunkami pracy VCA istnieje od 1994 roku. Prace nad nim rozpoczęto w końcu lat osiemdziesiątych na potrzeby przemysłu petrochemicznego. Z czasem znalazł on zastosowanie również w innych branżach, szczególnie przy pracach o podwyższonym ryzyku: budownictwo, przemysł maszynowy, elektrotechniczny oraz w usługach technicznych takich jak budowa rusztowań, izolacje, czyszczenie i malowanie przemysłowe, transport. System VCA wymaga według ściśle określonej listy kryteriów (De VGM Checklist Aannemers) aby zatrudnieni pracownicy/podwykonawcy dysponowali dostateczną wiedzą dotyczącą zagadnień bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska oraz stosowali ją w praktyce poprzez aktywne tworzenie środowiska pracy i stałą poprawę warunków pracy na wszystkich szczeblach zatrudnienia.

 

   Jest to wielopłaszczyznowy program mający na celu testowanie i uznanie poprzez certyfikacje systemu zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i ochroną środowiska usługodawców. Ten schemat certyfikacyjny spełnia wymogi ustanowione w europejskich normach przez co znajduje międzynarodowe zastosowanie a także umożliwia i ułatwia wzajemne uznanie między firmami z europejskich państw.

    Według ustawy o warunkach pracy (ARBO-­‐wet) każdy pracodawca ma obowiązek szkolenia personelu nawet jeżeli
nie posiada jako firma certyfikacji VCA lub VCU. Równocześnie każdy pracownik jest zobowiązany do podnoszenia własnych kwalifikacji poprzez korzystanie ze szkoleń proponowanych przez pracodawcę jak również we własnym zakresie. Zakładany kierunek rozwoju firmy pozwala na opracowanie systemu szkoleń i planu zgodnego z wymogami SSVV tzn. jakie szkolenia, na jakim poziomie i w jakim terminie będą potrzebne.

Zdobyta wiedza może być potwierdzana na trzech poziomach A, B, C. Wymagany poziom zależny jest od stopnia ryzyka
w miejscu pracy. Należy mieć tu na względzie prace z niebezpiecznymi narzędziami, maszynami czy procesami pracy a także otoczenie pracy o podwyższonym zagrożeniu (np. petrochemie, instalacje).

Na poziomach A i B nie jest wymagany oficjalny dyplom a za jakość szkoleń i uzyskane przez kandydatów kwalifikacje odpowiada nauczający w porozumieniu z pracodawcą. Są to w większości szkolenia wewnętrzne prowadzone przez własny personel, czasem zewnętrznego szkoleniowca pozwalające na wykonywanie pracy na określonym stanowisku w zakładzie pracy z uwzględnieniem specyficznych dla danego miejsca pracy zagrożeń. Potwierdzone są one pisemnym zaświadczeniem o udziale w szkoleniu lub certyfikatem i przeznaczone dla firm o niskim stopniu ryzyka lub takich, które nie posiadają certyfikacji VCA/VCU a zarządzają warunkami pracy w oparciu o np. sporządzoną analizę zagrożeń na bazie regulaminów wewnętrznych zgodnych z obowiązującym CAO i ARBO-­‐wet.

Na poziomie C szkolenie kończy się oficjalnym egzaminem państwowym odbieranym przez niezależne, uprawnione do tego centrum egzaminacyjne a uzyskany dyplom jest ważny i uznany także przez innych pracodawców.

Lista centrów egzaminacyjnych: http://www.vcainfra.nl/examencentra/erkende-­‐ examencentra/ w załączonym pliku
PDF specyfikacja egzaminów odbieranych przez poszczególne  centra.  Nie  wszystkie  centra  odbierają  egzaminy VCA.

Zleceniodawcy pracują zawsze chętniej a często są też prawnie zobowiązani współpracować z podwykonawcami posiadającymi certyfikacje VCA lub VCU ponieważ jest wtedy m.in. ściśle określony podział odpowiedzialności za warunki pracy a komunikacja i praca według ustalonych reguł podnosi komfort i efektywność. Rozpoczynając prace u zleceniodawcy, który jest firmą certyfikowaną podpisujemy jego plan bezpieczeństwa i zdrowia (V&G plan) i zobowiązujemy się do jego przestrzegania co już wymaga od nas spełnienia określonych warunków i posiadania odpowiednich kwalifikacji a także komunikacji za pomocą przyjętych standardów i określonych terminów.

Który Dyplom VCA jest wymagany zależy od pełnionej przez pracownika funkcji pracy:

VCABASIS – podstawowy jest dla pracowników liniowych operacyjnych.

Pisemny egzamin w formie testu na komputerze można zdawać standardowo w językach: niderlandzkim, angielskim, niemieckim, francuskim, polskim, portugalskim, tureckim, słowackim, węgierskim, rumuńskim, włoskim, hiszpańskim
i litewskim. Dla kandydatów, którzy maja trudności z czytaniem np. dysleksja sa możliwości zdawania egzaminu “czytanego” gdzie oprócz tekstu na monitorze komputera, kandydat korzysta również z nagrania dźwiękowego tekstu przez słuchawki.

Planuje się, że egzamin w tej formie będzie można zdawać również w języku polskim od 23 lipca 2016 roku.

VCA-VOL– dla kierowników operacyjnych, brygadzistów i ZZP.

Egzamin można zdawać w językach: niderlandzkim, angielskim, niemieckim i francuskim. Materiał jest rozszerzony
o zagadnienia związane miedzy innymi z rozpoznawaniem niebezpiecznych sytuacji i działań, zapobieganiem wypadkom, zakładowym planom alarmowym i organizowaniem zebrań toolbox.

 VCU-­VIL – dla intercendentów i kierowników biur pośrednictwa pracy. Egzamin można zdawać w języku niderlandzkim lub angielskim.

Materiał pokrywa się z VCA-­‐VOL z wyłączeniem części nie dotyczących pracowników biura takich jak np. analiza ryzyka
a dodatkowo zawiera wiedzę dotyczącą ustawodawstwa i zależności odpowiedzialności w stosunkach zleceniodawca-­‐ biuro pośrednictwa pracy -­‐ pracownik.

Po pomyślnie zdanym egzaminie uzyskane dyplomy rejestrowane sa w Centralnym Rejestrze Dyplomów (CDR): https://www.vca.ssvv.nl/

Coraz więcej pracodawców wymaga potwierdzenia wiedzy dyplomem jeszcze przed zatrudnieniem pracownika
a podwykonawcy mają większe szanse na zdobycie dobrych zleceń jeżeli znajdą się w rejestrze firm certyfikowanych: http://www.vca.nl/home/zoeken-­‐naar-­‐ gecertificeerde-­‐bedrijven.aspx

W porównaniu z ubiegłym rokiem wzrasta liczba osób przystępujących do egzaminów i tak w pierwszym kwartale
2016 przeegzaminowano już 52 950 kandydatów  na VCA-­‐BASIS, VCA-­‐VOL i VCU-­‐VIL

Ilość

Zdało

%

VCA-­‐BASIS

33.259

25.098

75%

VCA-­‐VOL

19.169

17.516

91%

VCU-­‐VIL

522

476

91%

Razem

52.950

43.090

81%

Wbrew powszechnym opiniom statystyki wykazują, że zdawalność  egzaminów VCA-­‐VOL i VCU-­‐ VIL jest wyższa
niż VCA-­‐BASIS. Może to tłumaczyć fakt, że wiedza potrzebna już do zdobycia VCA-­‐BASIS zawarta jest w całości również
w VCA-­‐VOL i VCA-­‐VIL.

Tak wiec nowego materiału nie jest wiele. Pozycja kierownicza wymaga jednak spojrzenia pod innym kątem na zagadnienia bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska.

Pewnym utrudnieniem są ograniczenia językowe. W języku obcym przyswajamy wiedzę z reguły trudniej niż w ojczystym.

Doświadczenia kandydatów:

Gaweł C. ZZP-­‐er branża budowlana

“W 2013/14 roku przeżyłem własny kryzys i wtedy zrozumiałem że stojąc w miejscu tak naprawdę się cofamy. Wtedy
też podjąłem decyzję że zacznę się rozwijać i robić to co mnie ciekawi. Miałem cel! -­praca w dostępie linowym (alpinistyka przemysłowa). Warunkiem było miedzy innymi VCA-­VOL. Do wyboru dla mnie angielski lub niderlandzki. Obydwa języki znałem  kiepsko tylko w  stopniu komunikatywnym  a nie żeby zdawać    w nich egzaminy ale mój upór nie pozwolił
mi się poddać. Wybór padł na język niderlandzki, bo przecież mieszkam w Holandii. Teraz nie żałuje bo dzięki temu poziom mojego języka znacznie się poprawił.

Przy wsparciu Pani Uli Paleczek z UP educatie zacząłem się przygotowywać. Pierwsze wrażenie było straszne-
­ nic nie rozumiem. To było na szczęście tylko pierwsze wrażenie. Oczywiście nie było łatwo. Pierwsze trzy rozdziały przerabiałem dużo dłużej niż pozostałe to dlatego że każde niezrozumiałe słowo od razu tłumaczyłem przy pomocy tłumacza Google
i zapisywałem na kartce tworząc tym samym swoisty słowniczek. Reszta materiału poszła łatwo. Okazało się, że jest
to niemalże ten sam materiał co VCA basis tyle że po każdym rozdziale następuje jego powtórzenie tak jakby z punktu widzenia osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo innych. Bułka z masłem! wystarczyło tylko zapamiętać kilka faktów
i zmienić punkt widzenia. Pani Ula cały czas czuwała nad poprawnością zdobywanej wiedzy i odpowiadała skrzętnie
na każde zadane pytanie. Dzięki wsparciu P. Uli egzamin zdałem za pierwszym razem a dyplom VCA-­VOL otworzył przede mną nowe horyzonty. Dziękuje UP educatie za wsparcie i życzę wszystkim zdanych egzaminów”.

Od siebie muszę dodać, że Gaweł jest osobą ambitną, solidną a przy tym niezwykle skromną. Już na kurs VCA-­‐Basis przyszedł doskonale przygotowany (miałam wrażenie, że trochę się nawet nudził) i zdał bezbłędnie! Po jego egzaminie VCA-­‐VOL zadzwoniono do mnie z biura egzaminacyjnego z pytaniem: “kto to jest? on miał tylko dwa błędy!” Takie osoby dają mi skrzydła. - U.A. Paleczek

Artur D. pracownik holenderskiej firmy: przemysł stoczniowy

“Na moim stanowisku pracy wymagane jest VCA-­VOL. Wszyscy holenderscy koledzy już mieli ten dyplom. Mój pracodawca skierował mnie do UP educatie ponieważ słusznie sądził, że problemem może być język. Uczyłem się z podręcznika
VCA-­BASIS w języku polskim i VCA-­VOL w języku niderlandzkim. Konsultowałem przez Skype z Panią Ulą 2-­3 razy w tygodniu po 2-­3 godziny przez okres około dwóch tygodni. Omawialiśmy zagadnienia po polsku i po niderlandzku. Robiłem próbne testy i omawialiśmy wyniki. Niestety pierwsze podejście do egzaminu nie było sukcesem. Zdawałem kilka razy a najbardziej stresujące było kiedy zabrakło mi jednego lub dwóch punktów. Kiedy zdałem radość była proporcjonalna do włożonego
w naukę wysiłku. Da się !!! chociaż nie jest łatwo”.

Artur nie miał problemu z komunikowaniem się w języku niderlandzkim ale przyswajanie wiedzy w tym języku wymagało wielokrotnego powtarzania. To była żmudna praca wymagająca od Artura wiele cierpliwości i odporności na początkowe niepowodzenia, zakończona jednak po kilku tygodniach dobrze zdanym egzaminem. Tak trzymaj Artur! - U.A. Paleczek

Tomek W. kierownik w międzynarodowej firmie -­przemysł stoczniowy

“W związku ze zmianami strukturalno-­organizacyjnymi w firmie musiałem w bardzo krótkim czasie zdobyć dyplom
VCU-­  VIL. Założyłem, że coś jednak zostało mi w głowie po kursie VCA-­BASIS (choć było to już kilka lat temu) i miałem świadomość, że tydzień to zbyt mało czasu żeby przygotować się solidnie. Próbowałem ściągnąć jak najwięcej testów
VCU VIL z sieci, ale znalazłem tylko dwa w języku angielskim. W takim razie ściągnąłem kilka zwykłych VCA-­BASIS i każdy rozwiązałem około trzech razy. Powiedzmy co dwa dni. Liczyłem na to że będę miał szczęście i jak najwięcej się powtórzy 
i kilka faktycznie było na egzaminie. Uczyłem się z książki w języku angielskim, a polska wersja tego samego wydawcy służyła mi za tłumacza. Niestety słowniki online (techniczne) są w większości wypadków płatne. Sugerowałem się tym co Pani
Ula mówiła na kursie, które tematy są na każdym egzaminie np. ARBO, LEL, wartości graniczne itd. To nie było uczciwe podejście do rzetelnego zdobywania wiedzy ale zależało mi na zdaniu egzaminu, więc użyłem starego studenckiego patentu......stare testy (a może coś się powtórzy) + typowanie co jest najważniejsze w temacie egzaminu + tyle ile da radę przerobić z książki. Tak naprawdę dopiero teraz ją czytam żeby wiedzieć i nauczyć się”.

Tomek zdał za pierwszym razem z bardzo dobrym wynikiem. Miał solidne podstawy ze szkolenia VCA-­‐BASIS w języku polskim i język angielski na dobrym poziomie. Gratulacje Tomku! - U.A. Paleczek

Artur G. pracownik – przemysł metalowy

“Pracuję poprzez biuro pośrednictwa; jestem zadowolony ze swojej pracy ale myślę, że to nie jest moje miejsce na całe życie. Uczę się języka niderlandzkiego jednak nie władam nim jeszcze na poziomie, który pozwala na zdobywanie wiedzy
i podnoszenie kwalifikacji. Dlatego chce teraz robić szkolenia dostępne w języku polskim. Na moim stanowisku pracy
VCA nie jest wymagane ale pomyślałem, że może się przydać. Dzięki kursowi VCA zmieniłem swoje nastawienie do zasad bezpieczeństwa i zacząłem stosować je w pracy. Holenderscy współpracownicy zauważyli i docenili że mam uporządkowane moje stanowisko i że do każdej czynności podchodzę z należytą starannością. To było miłe zaskoczenie i czuję
się z tym dobrze. Kurs zrobiłem po to żeby podnieść swoje kwalifikacje, ponieważ życie ciągle się zmienia i nie mogę
być pewny co przyniesie za kilka lat”.

Artur zdał VCA-­‐BASIS bardzo dobrze przy pierwszym podejściu, zrobił też uprawnienia na elektryczne wózki widłowe i uczy się dalej języka niderlandzkiego. Powodzenia Arturze, trzymam kciuki! - U.A. Paleczek

Wszystkim, którzy przystępują do szkoleń i przygotowują się do egzaminów życzę wiary, wytrwałości i sukcesów!

U.A. Paleczek

UP Educatie  info@upeducatie.nl Mob: +31 (0) 654 657 393

nasz kanał youtube

Buduj.nl TV

Odwiedź nasz kanał na

Zobacz najnowsze filmy

Zwrot podatku dla pracowników sezonowych w Holandii - 9 Vlog nie do końca budowlany
Czy opłaca się otwierać firmę jednoosobową w połowie roku?  Gość Buduj.nl/odc.15

Polecane

Lubię to!

Buduj.nl na Facebooku

Odwiedź nasz profil na

BUDUJ.NL ALL RIGHTS RESERVED © 2019
Wdrożenie: Solmedia.pl