Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://buduj.nl

Buduj.nl jest serwisem infomacyjnym dziedzinie budownictwa, ktory publikuje informacje branzowe a takze posredniczy w znajdowaniu specjalistow w danej dziedzinie budowlanej (znjadz fachowca)  a specjalistom oferuje mozliwosc reklamowania swoich uslug. Buduj.nl nie jest strona w umowie zawartej miedzy Użytkownikiami serwisu i  nie rozstrzyga sporów pomiędzy nimi.

Formuła niniejszego Regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez Uzytkownika o korzystaniu z Buduj.nl, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności. Prosimy o uwazne zapoznanie sie z jego zawartoscia. Korzystajac z serwicu Uzytkownik zgadza sie warunkami opisanymi ponizej a takze nasza Polityka Prywatnosci , ktora znajduje sie  tutaj.(link)

Na stronie Buduj.nl znajduja się odnośniki do stron internetowych osób trzecich (np. poprzez link do strony lub banner).Buduj.nl nie ma wpływu na treści zamieszczone na tych stronach. Strony internetowych osób trzecich maja własny Regulamin i Politykę prywatności. Prosimy o zapoznanie sie z nimi i w przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt z osobami trzecimi.

 1. DEFINICJE :

Serwis  Buduj.nl: serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem internetowym http://buduj.nl/

Administrator: Buduj.nl z siedzibą w Lelystad (8225 TB), Holandia, mieszczącą się przy ulicy Griend 35 58 zarejestrowaną w holenderskim rejestrze przedsiębiorców (Kamer van Koophandel), pod numerem KVK: 68466471 z numerem VAT NL002444312B89, e-mail buduj.nl@gmail.coml

Uzytkownik: osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu Buduj.nl.

Zarejstrowany Uzytkownik: Uzytkownik ktory zarejstrowal sie w serwisie ( art. 4).

Usluga: usługa świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika

Regulamin : niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z Usług świadczonych przez Administratora.

Warunki Uzupelniajace: dodatkowe warunki stanowiace nieodzowna czesc umowy miedzy Buduj.nl a Uzytkownikiem (art. 3.5)

 1. POSTANOWIENIA OGOLNE

2.1  Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto posiada możliwość połączenia z publiczną siecią Internet. Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

 1. zastosowania przeglądarek Mozilla FierFox, Google Chrom, Opera, Internet Explorer
 2. dostęp do Internetu
 3. przeglądarka musi akceptować pliki typu cookies
 4. Zawarcie umowy świadczenia Usług następuje w momencie dokonania przez Użytkownika jakichkolwiek czynności w Serwisie. Zawarcie niektórych umów, określonych przez Administratora w niniejszym Regulaminie, wymaga wypełnienia formularza.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 6. Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

- korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

- korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Holadnii  prawa oraz postanowieniami Regulaminu;

- niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w tym naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualne, w tym prawa autorskie Administratora lub podmiotów trzecich;

- niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu i/lub umieszczaniu w Serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam);

 1. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza postanowienia określone w pkt 2.6 lit. a) – d) oraz w pkt 4.2 Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 2. Użytkownik może w dowolnym czasie zrezygnować z korzystania z Serwisu.
 3. Administrator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 1. ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

3.1 Buduj.nl jest serwisem infomacyjnym w dziedzinie budownictwa, ktory publikuje informacje branzowe a takze posredniczy w znajdowaniu specjalistow w danej dziedzinie budowlanej (program znajadz fachowca)  a specjalistom oferuje mozliwosc reklamowania swoich uslug. Buduj.nl nie jest strona w umowie zawartej miedzy Użytkownikiami serwisu i  nie rozstrzyga sporów pomiędzy nimi.

3.2 Administrator dokłada wszelkich starań, by użytkownikom umożliwić jak najobszerniejszy dostęp do informacji znajdujących się w Sieci. Dlatego na stronach Serwisu publikowane są linki do stron zewnętrznych zawierających interesujące informacje. Administrator nie zweryfikował treści stron internetowych, z którymi połączone są Serwis i nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość. Umożliwienie połączenia ze stroną nie będącą własnością Administratora nie oznacza, że rekomenduje on taką stronę lub produkty czy też usługi, o których mowa na stronie prowadzonej przez osobę trzecią. Administrator nie odpowiada za politykę prywatności innych stron i nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z korzystania ze stron, do których umieszczono linki w Serwisach ani tych, które zawierają linki do Serwisu (niezależnie od tego, czy są to szkody materialne czy inne, związane z umieszczonymi w tych serwisach informacjami, tekstami, plikami graficznymi lub programami).

3.3 Większość serwisów udostępnianych w Internecie posiada własne regulaminy korzystania z zawartych w nich treści. Zachęcamy do zapoznawania się z tymi dokumentami.

3.4 Buduj.nl jest miejscem gdzie:

- Ogłoszeniodawca może dodać ogłoszenie a Użytkownik może na to ogłoszenie zareagować

- Reklamodawcy mogą umieścić swój banner reklamowy

- Nawiązać kontakt z innymi firmami z sektora budowlanego

3.5 Warunki Uzupelniajace

 Inne usługi oferowane przez Buduj.nl i (płatne) ogłoszenia podlegają dodatkowym warunkom . Warunki te wchodzą w skład Regulaminu Buduj.nl i zawsze będą mieć pierwszeństwo w przypadku ich sprzeczności z jednym lub kilkoma warunkami zawartymi w ogólnej części Regulaminu. Treść warunków uzupełniających jest dostępna w odpowiednich Usługach i jeśli użytkownik korzysta z tych Usług, warunki dodatkowe stanowią część umowy między Użytkownikiem a Buduj.nl.

 1. REJESTRACJA UZYTKOWNIKA

4.1 Użytkownik Serwisu chcący korzystać z pełnej funkcjonalności Buduj.nl, a w szczególności z bazy danych Znajdz fachowca, musi się zarejestrować oraz zalogować do Serwisu. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników.

4.2 Rejestracja odbywa się na stronach Serwisu i wymaga podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, w tym takich danych osobowych jak imię i nazwisko, nazwa działalności, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres oraz hasło.

4.3  W trakcie rejestracji Użytkownik określa swój identyfikator (e-mail będący loginem) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w Serwisie.

4.4  Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci rejestracji Konta. Z chwilą potwierdzenia chęci rejestracji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta Umowa.

4.5  Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.

4.6  Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.

4.7  Jedna osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto w Serwisie.

4.8 Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.

 1. ORGANICZENIE ODPOWIEDZIALNOSCI ADMINISTRATORA

5.1 Administrator, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. jakiekolwiek szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich;
 2. szkody spowodowane w zwiazkiem z zakupem produktow i uslug oferowanych przez osoby trzecie
 3. szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Administratora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Administrator nie był w stanie zapobiec;
 4. problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi poprawne korzystanie ze Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług;
 5. jakiekolwiek szkody spowodowane wprowadzeniem treści zamieszczonych w Serwisiew zycie;
 6. jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub Warunkow Uzupelniajacych.
 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

6.1 Prawa własności intelektualnej do wszelkich treści dostępnych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie w zakresie wchodzących w jego skład elementów graficznych, słownych i słowno-graficznych, rozwiązań nawigacyjnych, wyboru i układu prezentowanych w ramach Serwisu treści podlegają ochronie prawnej i przysługują Administratorowi lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy.

6.2 Użytkownik ma prawo do korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

 1. REKLAMACJE

7.1 Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem serwisu w terminie 7 dni licząc od dnia, w którym doszło do zdarzenia będącego przyczyną reklamacji na adres  poczty elektronicznej info@buduj.nl.

7.2  Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię, nazwisko Użytkownika, adres pocztowy, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

7.3  Reklamacja rozpatrywana jest przez Administratora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty skutecznego jej złożenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji należy niezwłocznie powiadomić Użytkownika ją składającego.

7.4  Reklamację wniesioną po terminie określonym w pkt 6.1 oraz będąca następstwem niezastosowania się do niniejszego Regulaminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Administrator niezwłocznie powiadamia Użytkownika.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1.  Szczegółowe warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa „Polityka Prywatności serwisu internetowego dostępna na stronie: http://www.buduj,nl/politykaprywatnosci. Warunki wykonywania poszczegolnych usug zostaje uregulowana w Warunkach uzupelniajacych przekazanych Uzytkownikowi przed zawarciem umowy

7.2.  W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem lub Warunkami Uzupelniajacymi stosuje się przepisy Holenderskiego Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

7.3.  Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu holenderskiemu.

7.4.  Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

7.5  Wprzypadku sporu wynikającego z umów lub Regulaminu, podlegają jurysdykcji sadu okręgowego w Amsterdamie.

7.6.   Regulamin wchodzi w życie z momentem jego opublikowania.

BUDUJ.NL ALL RIGHTS RESERVED © 2024
Wdrożenie: Solmedia.pl